27.JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI.

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

26 września 2023

27. JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI

SNY I MARZENIA

REGULAMIN TURNIEJU W GMINIE SPICZYN

 

„Trzeba życie w sen zmienić, a ze snu wykuć rzeczywistość”

Piotr Curie

 

 

 

 

 • ORGANIZATOR TURNIEJU GMINNEGO

        − Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie

 

 • CELE KONKURSU
  • podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa
  • promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją
  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej recytatorów
  • integracja środowiska amatorskiego ruchu recytatorskiego
  • tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami recytacji, a także między uczestnikami konkursów recytatorskich

 

 • TEMATYKA

W tegorocznej edycji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego proponujemy Państwu temat „Sny i marzenia”. Jak co roku podane hasło stanowi inspirację i daje możliwość szerokiej interpretacji.

Wybrany w tym roku temat otwiera drogę ku tematyce oniryzmu, wyobraźni, pragnień i wewnętrznych celów – tych mniej i bardziej realnych. Literatura na przestrzeni wieków stworzyła ogromny zbiór marzeń bohaterów literackich. Możemy spotkać się z nimi
w twórczości autorów każdej epoki od dzieł antycznych przez utwory romantyzmu
aż po współczesne publikacje. Słynne sny i marzenia kierowały losami bohaterów literackich, znanych nam z kanonu najlepszej polskiej i światowej prozy i poezji. Niektórzy z autorów
w swoich dziełach zawierali oniryczną fabułę, która zdejmowała z nich wszelkie ograniczenia realizmu i pozwalała na tworzenie kreacji zgodnie z własnymi pragnieniami, pozwalając tym samym na prymat wyobraźni.

Z kolei inni stosowali motyw snu lub marzeń by ukazać ukryte pragnienia, obawy czy przybliżyć wewnętrzną stronę bohaterów. Czasami też świat opowieści zyskiwał dzięki nim bramę do nadprzyrodzonego świata, symboli czy wizji. Jednak niezależnie od funkcji pełnionej przez te motyw snu oraz marzeń, musimy pamiętać, że przybierać mogą one różne formy
(np. miłość, sukces, wyższa idea) oraz nacechowanie – zarówno pozytywne (np. spełnione marzenia), jak i negatywne (np. koszmar senny).

Pamiętajmy o tym, że każdy z nas śni i marzy inaczej. Niech to będzie najważniejszym przesłaniem dla recytatorów i instruktorów płynącym z tegorocznej tematyki konkursu. Pozwólmy recytatorom na samodzielny wybór repertuaru – niech ich marzenia i sny ukażą się na scenach domów kultury. Dajmy im motywację by poszukiwali takich utworów, które będą im najbliższe. Zachęcajmy do tego by ich wyobraźnia powędrowała na spotkanie z poezją
i prozą spoza kanonu lektur szkolnych. Niech te kilka minut na scenie będzie szansą
na opowiedzenie ich marzeń i snów.

 

 • ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

  • Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci,
   a także wszyscy dorośli miłośnicy recytacji z terenu Gminy Spiczyn.
  • W konkursie obowiązuje podział na następujące kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III,
  • uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI,
  • uczniowie szkół podstawowych – klasy VII-VIII,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • dorośli.
  • Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty.
  • Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach, ani w poprzednich edycjach JKR. 
  • Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
  • Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji:
   • uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut,
   • uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli – do 5 minut.

 

 • ELIMINACJE GMINNE
 • W powiecie łęczyńskim obowiązują eliminacje gminne, które przeprowadza Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie. Sposób ich przeprowadzenia zależy od organizatorów eliminacji gminnych.
 • Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do organizatora Turnieju Gminnego.
 • Placówki upoważnione do organizacji eliminacji środowiskowych i delegowania recytatorów do turnieju gminnego:

     − Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu

     − Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Januszówce

     − Szkoła Podstawowa H. CH. Andersena w Jawidzu

     − Szkoła Podstawowa w Spiczynie

     − Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach

     − Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Organizatorzy eliminacji gminnych do turnieju powiatowego kwalifikują po jednym recytatorze z danej kategorii wiekowej. 

 •   W przypadku braku reprezentanta z danej kategorii wiekowej, nie ma możliwości zakwalifikowania recytatora z innej kategorii wiekowej.
 •   Eliminacje gminne odbędą się 26 października 2023r.

 

 • ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU GMINNEGO
 • Organizator eliminacji środowiskowych powinien dostarczyć do 24 października 2023 r. wyłącznie w formie papierowej do organizatora Turnieju Gminnego na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, Spiczyn 8A, 21-077 Spiczyn komputerowo i dokładnie wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami RODO.
 • Organizator Turnieju Powiatowego będzie honorował jedynie w całości wypełnione karty zgłoszeniowe, podpisane przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika.
 • Karty zgłoszeniowe, które dotrą do organizatora Turnieju Powiatowego po wyznaczonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji oraz podpisów
  nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika w przypadku niespełniania wymagań dotyczących zgłoszonego repertuaru oraz czasu prezentacji, a także z powodu niewłaściwie wypełnionej karty zgłoszeniowej. 
 • Podpis na karcie zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby konkursu. 
 • Podpis na karcie zgłoszeniowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

 

 • TURNIEJ POWIATOWY
  • Eliminacje powiatowe odbędą się 16 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, ul. Staszica 9.
  • Do Turnieju Wojewódzkiego z Turnieju Powiatowego może zostać zakwalifikowanych
   po jednym recytatorze z każdej kategorii wiekowej. 

 

 • KRYTERIA OCENY I NAGRODY
  • Prezentacje konkursowe oceni Jury powołane przez organizatora turnieju powiatowego.
  • Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny prezentacji:
   • wybór i dobór tekstu,
   • dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
   • interpretacja utworu,
   • kultura słowa,
   • ogólny wyraz artystyczny.
  • Wystąpienia niezgodne z zasadami konkursu nie będą oceniane.
  • Obrady Jury są tajne. Werdykt  jest ostateczny i niepodważalny.
  • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy, instruktorzy – podziękowania.
  • Uczestnicy zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, wyróżnień, dyplomów, podziękowań.
  • Istnieje możliwość przeniesienia nagród i wyróżnień na inną kategorię wiekową. 
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku organizatora turnieju powiatowego oraz na stronie www.biblioteka.powiatleczynski.pl.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator turnieju gminnego nie pokrywa kosztów podróży uczestników, instruktorów i opiekunów.
  • Organizator turnieju gminnego zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu lub odwołania konkursu, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje. 
  • Wszystkie sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator turnieju gminnego.
  • Regulamin 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego obowiązujący w województwie lubelskim dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów:
   • Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – www.spotkaniakultur.com
   • Centrum Kultury w Lublinie – www.ck.lublin.pl

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, Spiczyn 8A, 21-077 Spiczyn jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników
i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www, portalu Facebook i w lokalnej prasie). 

2. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody, do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych [email protected] 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia

6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Dane osobowe zostaną udostępnione Organizatorowi Turnieju Powiatowego 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna oraz Organizatorom Turnieju Wojewódzkiego 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie. 

9. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku za pośrednictwem dowolnej techniki i metody (zamieszczenie
na facebooku, stronie www, materiałach promocyjnych) przez PBP w Łęcznej (organizatora konkursu). 

10.Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Informacji na temat przebiegu Turnieju Gminnego
w Spiczynie udzielają bibliotekarze GBP w Spiczynie, tel. 817577051,[email protected].

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-26
Data publikacji:2023-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:257