Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gbp.spiczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.06.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.06.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent),
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się
  po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające technologii asystujących:

- zmiana wielkości czcionki

- zmiana kontrastu

 

Oświadczenie sporządzono dnia 17.06.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez:

telefon - 81 75 77 051

e-mail – [email protected]

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, Spiczyn 8A, 21-077 Spiczyn

Biblioteka znajduje się na I piętrze.

Do lokalu prowadzi jedno wejście, od placu zabaw.

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się biblioteka nie ma toalety dla niepełnosprawnych i platformy dla wózków inwalidzkich.

Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka nie wyznaczono  miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie Filia w Jawidzu, Jawidz 109b, 21-077 Spiczyn

Biblioteka znajduje się w piwnicy.

Do lokalu prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się biblioteka nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Budynek posiada platformę dla wózków inwalidzkich jednak nie umożliwia to dostania się do lokalu biblioteki.

Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie Filia w Zawieprzycach, Zawieprzyce 121,
21-077 Spiczyn

Biblioteka znajduje się na III piętrze.

Do lokalu prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się biblioteka nie ma toalety dla niepełnosprawnych i platformy dla wózków inwalidzkich.

Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka nie wyznaczono  miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: